HYPOCRISY’s New Album, A Taste of Extreme Divinity, out November 3rd

Sweden’s HYPOCRISY have set A Taste of Extreme Divinity as the title of their new album, due November 3rd in North America (and October 23rd in Europe). The album features artwork by Necrolord, known for his classic album covers for DISSECTION, EMPEROR, AT THE GATES, more.

Mainman Peter Tägtgren commented on the new album: “I’m at the end of the recording and mixing; a few songs left to sing on. The rest are done mixing-wise. It’s just been too busy with touring and recording bands, and I didn’t wanna burn myself out totally. We’re happy [with] the result so far; it’s got everything a HYPO album should have in our own point of view.”

Check out band’s official MySpace page: http://www.myspace.com/hypocrisy

1,212 thoughts on “HYPOCRISY’s New Album, A Taste of Extreme Divinity, out November 3rd

  1. Son zamanlarda saç, sakal ve b?y?k ekim i?lemleri çok say?da insan taraf?ndan tercih edilip yapt?r?lmaktad?r. Ekim i?lemleri için çok say?da doktor ve klinik seçene?i bulunmaktad?r. Doktor ve klinik çok özenli bir ?ekilde ara?t?r?lmal?d?r. ?yi bir ?ekilde yap?lm?? bir ara?t?rmadan sonra seçilecek klini?e ve doktora karar verilmelidir. Ara?t?rma yap?l?rken klinik ve doktorlar?n ekim i?lemi esnas?nda kullanm?? olduklar? teknikler de iyice ara?t?r?lmal?d?r. Genel olarak her klinikte en çok fue tekni?i kullan?lmaktad?r. Bu teknikte ba?ar?l? olan doktorlar?n tercih edilmesi çok önemlidir. Doktor ve klini?in ba?ar?s? da önemsenmelidir. Bu ba?ar? ekim yapt?racak olan ki?inin operasyonu için de büyük bir önem ta??maktad?r. Doktorun operasyon s?ras?ndaki dikkati ve bilgi hazinesi oldukça önemlidir. Ayr?ca doktorun hastalara kar?? olan ilgisine de dikkat edilmelidir. Operasyon öncesi, operasyon esnas? ve operasyon sonras?nda doktor mutlaka hastas?yla gerekti?i ?ekilde ilgilenmelidir. Gerekli kontroller zaman?nda yap?lmal?d?r. Bu kontroller çok önemlidir. Bu yüzden de ekim operasyonu için seçilecek olan doktorun ba?ar?s?, yetene?i ve bilgisi kadar hastalar?na olan ilgisi de oldukça önemlidir.

  2. Generally I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice article.

  3. Web tasar?m? sitelerin arama motorlar?nda eri?im sa?l???m?z? kolayla?t?rmaktad?r. Arama motorlar?na eri?im sa?laman?n yan? s?ra ana hatlar? ya da ki?i ve kurumlar?, hizmetleri ya da ürünleri tan?tan metinlerin ve grafiklerin bir arada harmanlanmas?yla olu?an kaliteli bir çal??mal?d?r. Ankara Web Tasar?m bu konuda kendini son derece geli?tirmi? bir örnek olmaktad?r. Metinsel ya da görsel içerikleri estetik olarak güzelce dizayn etmi? bir çok örnek sunmaktad?r. Bu tasar?mlar fonksiyonel ya da estetik olarak nitelendirebilece?imiz bir çok kombinasyondan olu?maktad?r. Bu kombinasyondan bahsedecek olursak yaz? tipleri, renkleri ya da grafikleri görseli desteklemektedir. Bu tasar?mlar bir çok i?e yaramaktad?r. ?ahsa ait bir sitenin ya da bir firman?n web sitesinin sürekli kullan?c? sa?lamas? ya da kullan?c?lara özel olarak tasarlanmas? bir mesleki aland?r. Ayn? zamanda tasar?m için en popüler birkaç tane dil bulunmaktad?r. Bu dilleri veren e?itimleri alarak kolayca kendinize i? imkan? olu?turabilirsiniz. Maa? olarak bak?ld???nda da 3.000 ya da 10.000 TL aras? civar?nda olan bir fiyat tablosu olu?maktad?r.

  4. Nakliyat yapacak oldu?unuz ?irket üzerine çok fazla ara?t?rma yapman?z gerekmektedir. Evden eve nakliyatlarda e?yalar?n?z?n güvenli?inden emin olman?z gerekmektedir. Bu güvenlikten emin olmak için de kesinlikle emin oldu?unuz bir yer ile çal??mam?z gerekmektedir. E?yalar?n?z? güvenliklerinden emin olarak b?rakabilece?iniz bir nakliyattan bahsedecek olursak Afyon evden eve asansörlü nakliyat sizin için uygun bir seçim olacakt?r. Bu nakliyat i?leminde ürünler son derece özenli bir ?ekilde ta??maktad?r. Ayn? zamanda vermi? oldu?unuz adrese do?ru bir ?ekilde teslim edilmektedir. Verdi?iniz adrese teslim edilme konusunda herhangi bir sorun ya?amamakta. Ve belirlemi? oldu?un saati içerisinde ürün istedi?iniz yere teslim edilmektedir. Ayn? zamanda asansöre sa?abilecek olan bütün ürünleri ta??mas? son derece uygun bir fiyatla yap?lmaktad?r. Uygun fiyatl? olmas? da tercih etmesi için önemli bir cezbedici unsur olmaktad?r. Teslimat? yap?lacak olan ürünlerin güvenli?i aç?s?ndan ileti?im firman?n önem verdi?i bir durum olmaktad?r. Bu nedenle merakta kalmayarak ürünlerinizin do?ru adrese gitti?inden emin olabilirsiniz. Ayn? zamanda ürünlerin güvenli?i aç?s?ndan rahat edebilece?iniz uygun fiyatl? say?l? hizmetlerden biri olmaktad?r.

  5. Servis olaylar? birçok ürün için büyük bir önem ta??maktad?r. Çünkü herhangi bir s?k?nt? ya?anmas? durumunda insanlar hemen ürün servislerine ba?vurmaktad?rlar. Belirli bir süre ürünlerin ücretsiz garantileri bulunmaktad?r. Ancak bu ücretsiz garantinin de baz? ?artlar? vard?r. Üründe kullan?m hatas? bulunuyorsa ücretsiz garanti geçersiz say?lmaktad?r. Ama e?er ki üründe hata bulunuyorsa ücretsiz garanti kapsam?nda hizmet verilebilmektedir. buzdolab? servisi , klima servisi gibi garanti servislerinde bu kurallara çok dikkat edilmektedir. Kullan?c? hatas? saptanmas? durumunda kullan?c?lara ücretli garanti hizmeti teklif edilmektedir. Kullan?c? bu teklifi kabul ederse ücretli garanti hizmetinin ücretini ödeyip bu hizmetten yararlanabilmektedir. Ancak e?er ki kullan?c? bu teklifi kabul etmezse ürüne hiçbir i?lem uygulanmadan ürün kullan?c?dan al?nd??? ?ekilde geri gönderilmektedir. Firmalar bu konuda oldukça çok titizdir. Hem mü?terilerin hem de firma sahiplerinin hiçbir olumsuz durum ile kar??la?mamas? önemsenmektedir. Bu yüzden de belirlenen kurallara uymaya çok özen gösterilmektedir. Gerekti?inde mü?teriye de oldukça fazla yard?mc? olunmaktad?r. Ancak bu yard?m kurallar dahilinde yap?lmaktad?r. Kurallara uyulmamas? halinde çe?itli problemler ile kar??la??lma olas?l??? yüksektir. Bu yüzden de hem mü?teriler hem de firma sahipleri kurallara uymaya büyük bir özen göstermektedirler. Sadece garanti konusunda de?il di?er bütün konular için bu kurallara uyma konusu ayn? ?ekilde geçerli olmaktad?r. Mü?terilerin de kurallara dikkat etmesi durumunda firma sahipleri i?lerini daha kolay bir ?ekilde yapabilmektedirler.

  6. Su tesisatç?lar?na duyulan ilgi gün geçtikçe artmaktad?r. Her yerde ve her anda su tesisatç?lar?na ihtiyaç duyulabilece?i için bu ilginin artmas? gayet normal bir durumdur. Neredeyse her yerde ad?mba?? su tesisatç?s? bulunur. Asl?nda bu insanlar için gayet olumlu ve iyi bir durumdur. En ufak bir sorun ile kar??la??lmas? durumunda bir su tesisatç?s? bulmak bu durum sayesinde oldukça kolay bir hal almaktad?r. Ancak tabii ki de her konuda oldu?u gibi seçilecek su tesisatç?s? hakk?nda da detayl? ve iyi bir ?ekilde ara?t?rma yap?lmal?d?r. Ara?t?rma için yap?labilecek ilk ?ey kullan?lan malzemelerin kalitesine bakmak olacakt?r. Mutlaka kaliteli ve iyi malzeme kullanan tesisatç?lar tercih edilmelidir. Daha sonras?nda da bu tesisatç?dan hizmet alan ki?ilerin yorumlar?na dikkat edilmelidir. Al?nan hizmetler ve hizmet al?nd?ktan sonraki sonuç kar??la?t?rmalar?n?n iyi bir ?ekilde yap?lmas? gerekmektedir. Kad?köy su tesisatç?s? yönünden oldukça kaliteli malzemeler kullanan ve deneyim sahibi olan bir yerdir. ?stanbul’da bulunan ki?iler Kad?köy’deki su tesisatç?lar?n? gönül rahatl??? ile tercih edebilirler. Fiyat konusunda da mü?terilerine oldukça çok yard?mc? olmaktad?rlar. ?stanbul’da bulunan en iyi su tesisatç?lar?n?n Kad?köy’deki su tesisatç?lar? oldu?u söylenebilir. Tabii ki de tüm yetenekli, deneyim sahibi ve kaliteli malzemeler kullanan su tesisatç?lar? tek burada bulunmamaktad?r. Ancak özellikle de ?stanbul’da bulunan ki?iler mutlaka Kad?köy’deki su tesisatç?lar?ndan hizmet almal?d?r. ??lerine önem vererek i? yapmaktad?rlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.